Política de privacitat

Les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin al Consell Comarcal d'Osona per a l'obtenció d'informació relativa a actes de qualsevol tipus que es duguin a terme dins la comarca d'Osona seran objecte de tractament complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El Consell Comarcal d'Osona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixen la seguretat de les dades esmentades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament mitjançant els formularis electrònics que trobareu www.ccosona.cat o bé per correu electrònic a info@agendaosona.cat.